سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خلاصه حدیث شریف کسا

بسمه تعالی

ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا س خلاصه حدیث شریف کسا ذیلا مرقوم میگردد

 گفت  خدا در  جواب  خیل ملایک                    کیستند این پنج نورباهر و معظم

 فاطمه و باب فاطمه است و شو یش              باپسرانش چنین شدند مجسم

جن وملک بحر وبر رواسی و انجم                   شمس وقمر ابر وباد وبارش و شبنم

ارض وسما وحش وطیر ماهی دریا                فلک وفلک ماسوی ز ادم  و خاتم

الغرض از بهر این ذوات  قدس                        خلق نمودم جهان ز احقر واعظمکلمات کلیدی :